Hỏi về lập trình OOP: static biến dùng trong hàm static, vậy class static cũng dùng tương tự?

gọi static class.methods.variable ?

Yêu cầu bạn hỏi câu hỏi rõ ràng hơn, sẽ tốt hơn nếu có ví dụ cụ thể.

5 Likes

khi khai báo biến static thì hàm cũng phải static vì biến hoạt động trong hàm thì muốn thay đổi biến có nghĩa hàm thay đổi, và class static tương tự
VD:

public static Class{
     public static void Method( ){
           static int variable= value ;
     }
}

muốn lấy biến static gọi Class.Method.variable
muốn static cả class thì khởi tạo xong gán các giá trị instance đối tượng ?

Theo cú pháp bạn viết thì chỉ có thể là Java hoặc C#.
Mà trong cả 2 ngôn ngữ này đều không cho phép khai báo trường tĩnh (static field) bên trong phương thức (method) mà chỉ được khai báo trường tĩnh bên trong lớp (class).

Không nhất thiết thiết cả 3 (lớp, phương thức và trường) đều phải khai báo tĩnh, phần nào cần dùng mà không khởi tạo đối tượng thì khai báo tĩnh.

Trong Java, lớp tĩnh phải là lớp lồng (nested class).

6 Likes

rồi, cảm ơn anh, chấn chỉnh lý thuyết OOP, học Android nhiều phần không dùng còn cứ thế coding

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?