Hỏi về làm việc với số nguyên lớn có trên 1 nghìn chữ số trong C++

Em phải làm bài tập liên quan đến tính toán với số nguyên lớn có nhiều chữ số, có cách nào để xử lý(cộng trừ nhân chia) các số nguyên lớn như vậy không ạ ? Em có tìm hiểu trên google nhưng không biết được nhiều :(( Mong các bác giúp đỡ

Tìm hiểu về thuật toán Bignum đi bạn

2 Likes

Chia mới là thốn :smiley: còn lại thì dễ làm.

3 Likes

Boost.Multiprecision: https://www.boost.org/doc/libs/1_71_0/libs/multiprecision/doc/html/index.html
GMPXX: https://gmplib.org/manual/C_002b_002b-Interface-General.html
MPIR: http://mpir.org/downloads.html

em xài trình biên dịch nào anh chỉ cho cách install 1 trong các thư viện trên :V

6 Likes

Em dùng gcc 8.3.0 ạ :V

em có link download trình biên dịch của em ko :V

cách “dễ” nhất là em download Boost về: https://dl.bintray.com/boostorg/release/1.71.0/source/boost_1_71_0.zip rồi giải nén nó ra tại thư mục nào đó ví dụ C:/boost_1_71_0, em viết thử chương trình:

#include <iostream>
#include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp>

using bigint_t = boost::multiprecision::cpp_int;

int main()
{
  bigint_t n = 1;
  for (int i = 1; i < 100; ++i)
    n *= i;
  std::cout << "100! = " << n << "\n";
}

rồi em compile thử:

g++ -O2 main.cpp -IC:/boost_1_71_0

nếu được thì em đã có thể làm việc với số nguyên lớn. Tuy boost::multiprecision::cpp_int khá chậm so với gmp/mpir, nhưng nó đỡ mất công biên dịch thư viện này nọ :V

5 Likes

à mà em xài Ubuntu 19.04 à? :V MinGW đâu thấy có bản gcc 8.3.0 đâu :V Nếu em xài Linux thì quá dễ rồi:

sudo apt install libboost-dev libgmp-dev

rồi em xài thẳng gmp (thông qua boost multiprecision) luôn:

#include <iostream>
#include <boost/multiprecision/gmp.hpp>

using bigint_t = boost::multiprecision::mpz_int;

int main()
{
  bigint_t n = 1;
  for (int i = 1; i < 100; ++i)
    n = n * i;
  std::cout << "100! = " << n << "\n";
}

khi compile em phải link thêm thư viện gmp:

g++ -O2 main.cpp -lgmp
6 Likes

Em cảm ơn anh ạ :V cơ mà làm bài kết thúc học phần mà như này thì hơi oải :((

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int base = 1000000000; const int base_digits = 9;
struct bigint {
  vector<int> a; int sign;
 
  bigint() :
    sign(1) {
  }
 
  bigint(long long v) {
    *this = v;
  }
 
  bigint(const string &s) {
    read(s);
  }
 
  void operator=(const bigint &v) {
    sign = v.sign;
    a = v.a;
  }
 
  void operator=(long long v) {
    sign = 1;
    if (v < 0)
      sign = -1, v = -v;
    for (; v > 0; v = v / base)
      a.push_back(v % base);
  }
 
  bigint operator+(const bigint &v) const {
    if (sign == v.sign) {
      bigint res = v;
 
      for (int i = 0, carry = 0; i < (int) max(a.size(), v.a.size()) || carry; ++i) {
        if (i == (int) res.a.size())
          res.a.push_back(0);
        res.a[i] += carry + (i < (int) a.size() ? a[i] : 0);
        carry = res.a[i] >= base;
        if (carry)
          res.a[i] -= base;
      }
      return res;
    }
    return *this - (-v);
  }
 
  bigint operator-(const bigint &v) const {
    if (sign == v.sign) {
      if (abs() >= v.abs()) {
        bigint res = *this;
        for (int i = 0, carry = 0; i < (int) v.a.size() || carry; ++i) {
          res.a[i] -= carry + (i < (int) v.a.size() ? v.a[i] : 0);
          carry = res.a[i] < 0;
          if (carry)
            res.a[i] += base;
        }
        res.trim();
        return res;
      }
      return -(v - *this);
    }
    return *this + (-v);
  }
 
  void operator*=(int v) {
    if (v < 0)
      sign = -sign, v = -v;
    for (int i = 0, carry = 0; i < (int) a.size() || carry; ++i) {
      if (i == (int) a.size())
        a.push_back(0);
      long long cur = a[i] * (long long) v + carry;
      carry = (int) (cur / base);
      a[i] = (int) (cur % base);
      //asm("divl %%ecx" : "=a"(carry), "=d"(a[i]) : "A"(cur), "c"(base));
    }
    trim();
  }
 
  bigint operator*(int v) const {
    bigint res = *this;
    res *= v;
    return res;
  }
 
  friend pair<bigint, bigint> divmod(const bigint &a1, const bigint &b1) {
    int norm = base / (b1.a.back() + 1);
    bigint a = a1.abs() * norm;
    bigint b = b1.abs() * norm;
    bigint q, r;
    q.a.resize(a.a.size());
 
    for (int i = a.a.size() - 1; i >= 0; i--) {
      r *= base;
      r += a.a[i];
      int s1 = r.a.size() <= b.a.size() ? 0 : r.a[b.a.size()];
      int s2 = r.a.size() <= b.a.size() - 1 ? 0 : r.a[b.a.size() - 1];
      int d = ((long long) base * s1 + s2) / b.a.back();
      r -= b * d;
      while (r < 0)
        r += b, --d;
      q.a[i] = d;
    }
 
    q.sign = a1.sign * b1.sign;
    r.sign = a1.sign;
    q.trim();
    r.trim();
    return make_pair(q, r / norm);
  }
 
  bigint operator/(const bigint &v) const {
    return divmod(*this, v).first;
  }
 
  bigint operator%(const bigint &v) const {
    return divmod(*this, v).second;
  }
 
  void operator/=(int v) {
    if (v < 0)
      sign = -sign, v = -v;
    for (int i = (int) a.size() - 1, rem = 0; i >= 0; --i) {
      long long cur = a[i] + rem * (long long) base;
      a[i] = (int) (cur / v);
      rem = (int) (cur % v);
    }
    trim();
  }
 
  bigint operator/(int v) const {
    bigint res = *this;
    res /= v;
    return res;
  }
 
  int operator%(int v) const {
    if (v < 0)
      v = -v;
    int m = 0;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; --i)
      m = (a[i] + m * (long long) base) % v;
    return m * sign;
  }
 
  void operator+=(const bigint &v) {
    *this = *this + v;
  }
  void operator-=(const bigint &v) {
    *this = *this - v;
  }
  void operator*=(const bigint &v) {
    *this = *this * v;
  }
  void operator/=(const bigint &v) {
    *this = *this / v;
  }
 
  bool operator<(const bigint &v) const {
    if (sign != v.sign)
      return sign < v.sign;
    if (a.size() != v.a.size())
      return a.size() * sign < v.a.size() * v.sign;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--)
      if (a[i] != v.a[i])
        return a[i] * sign < v.a[i] * sign;
    return false;
  }
 
  bool operator>(const bigint &v) const {
    return v < *this;
  }
  bool operator<=(const bigint &v) const {
    return !(v < *this);
  }
  bool operator>=(const bigint &v) const {
    return !(*this < v);
  }
  bool operator==(const bigint &v) const {
    return !(*this < v) && !(v < *this);
  }
  bool operator!=(const bigint &v) const {
    return *this < v || v < *this;
  }
 
  void trim() {
    while (!a.empty() && !a.back())
      a.pop_back();
    if (a.empty())
      sign = 1;
  }
 
  bool isZero() const {
    return a.empty() || (a.size() == 1 && !a[0]);
  }
 
  bigint operator-() const {
    bigint res = *this;
    res.sign = -sign;
    return res;
  }
 
  bigint abs() const {
    bigint res = *this;
    res.sign *= res.sign;
    return res;
  }
 
  long long longValue() const {
    long long res = 0;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--)
      res = res * base + a[i];
    return res * sign;
  }
 
  friend bigint gcd(const bigint &a, const bigint &b) {
    return b.isZero() ? a : gcd(b, a % b);
  }
  friend bigint lcm(const bigint &a, const bigint &b) {
    return a / gcd(a, b) * b;
  }
 
  void read(const string &s) {
    sign = 1;
    a.clear();
    int pos = 0;
    while (pos < (int) s.size() && (s[pos] == '-' || s[pos] == '+')) {
      if (s[pos] == '-')
        sign = -sign;
      ++pos;
    }
    for (int i = s.size() - 1; i >= pos; i -= base_digits) {
      int x = 0;
      for (int j = max(pos, i - base_digits + 1); j <= i; j++)
        x = x * 10 + s[j] - '0';
      a.push_back(x);
    }
    trim();
  }
 
  friend istream& operator>>(istream &stream, bigint &v) {
    string s;
    stream >> s;
    v.read(s);
    return stream;
  }
 
  friend ostream& operator<<(ostream &stream, const bigint &v) {
    if (v.sign == -1)
      stream << '-';
    stream << (v.a.empty() ? 0 : v.a.back());
    for (int i = (int) v.a.size() - 2; i >= 0; --i)
      stream << setw(base_digits) << setfill('0') << v.a[i];
    return stream;
  }
 
  static vector<int> convert_base(const vector<int> &a, int old_digits, int new_digits) {
    vector<long long> p(max(old_digits, new_digits) + 1);
    p[0] = 1;
    for (int i = 1; i < (int) p.size(); i++)
      p[i] = p[i - 1] * 10;
    vector<int> res;
    long long cur = 0;
    int cur_digits = 0;
    for (int i = 0; i < (int) a.size(); i++) {
      cur += a[i] * p[cur_digits];
      cur_digits += old_digits;
      while (cur_digits >= new_digits) {
        res.push_back(int(cur % p[new_digits]));
        cur /= p[new_digits];
        cur_digits -= new_digits;
      }
    }
    res.push_back((int) cur);
    while (!res.empty() && !res.back())
      res.pop_back();
    return res;
  }
 
  typedef vector<long long> vll;
 
  static vll karatsubaMultiply(const vll &a, const vll &b) {
    int n = a.size();
    vll res(n + n);
    if (n <= 32) {
      for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
          res[i + j] += a[i] * b[j];
      return res;
    }
 
    int k = n >> 1;
    vll a1(a.begin(), a.begin() + k);
    vll a2(a.begin() + k, a.end());
    vll b1(b.begin(), b.begin() + k);
    vll b2(b.begin() + k, b.end());
 
    vll a1b1 = karatsubaMultiply(a1, b1);
    vll a2b2 = karatsubaMultiply(a2, b2);
 
    for (int i = 0; i < k; i++)
      a2[i] += a1[i];
    for (int i = 0; i < k; i++)
      b2[i] += b1[i];
 
    vll r = karatsubaMultiply(a2, b2);
    for (int i = 0; i < (int) a1b1.size(); i++)
      r[i] -= a1b1[i];
    for (int i = 0; i < (int) a2b2.size(); i++)
      r[i] -= a2b2[i];
 
    for (int i = 0; i < (int) r.size(); i++)
      res[i + k] += r[i];
    for (int i = 0; i < (int) a1b1.size(); i++)
      res[i] += a1b1[i];
    for (int i = 0; i < (int) a2b2.size(); i++)
      res[i + n] += a2b2[i];
    return res;
  }
 
  bigint operator*(const bigint &v) const {
    vector<int> a6 = convert_base(this->a, base_digits, 6);
    vector<int> b6 = convert_base(v.a, base_digits, 6);
    vll a(a6.begin(), a6.end());
    vll b(b6.begin(), b6.end());
    while (a.size() < b.size())
      a.push_back(0);
    while (b.size() < a.size())
      b.push_back(0);
    while (a.size() & (a.size() - 1))
      a.push_back(0), b.push_back(0);
    vll c = karatsubaMultiply(a, b);
    bigint res;
    res.sign = sign * v.sign;
    for (int i = 0, carry = 0; i < (int) c.size(); i++) {
      long long cur = c[i] + carry;
      res.a.push_back((int) (cur % 1000000));
      carry = (int) (cur / 1000000);
    }
    res.a = convert_base(res.a, 6, base_digits);
    res.trim();
    return res;
  }
};

Đó là phần định nghĩa, bạn thích cộng, trừ, nhân, chia, tìm ước chung, bội chung, chia dư,… gì tùy bạn, ví dụ tính hiệu nè

int main(){
  bigint n1, n2;
  cout << "\nNhap so thu nhat: ";
  cin >> n1;
  cout << "\nNhap so thu hai : ";
  cin >> n2;
  cout << "Tong 2 so = " << (n1 - n2) << '\n';
}

p/s: Tự đọc hiểu nhé.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?