Hỏi về khóa học ở itclass.vn

Mọi người có ai đã từng học khóa học này: it.myclass.vn/course/thiet-ke-web-toan-tap-voi-html-css-jquery-responsive-bootstrap/#=
ko ạ?
Cho em review, đánh giá về nó với ạ?
Cảm ơn mọi người.

lên youtube học đó bạn!
Trên đấy có nhiều lắm

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?