Hỏi về hướng đối tượng C#

Mỗi nhân viên sẽ thuộc về một phòng ban, thông tin của phòng ban (mã phòng ban, tên phòng ban, trưởng phòng hiện tại), thông tin của mỗi nhân viên (mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, chức vụ).
Như đề bài ở trên, mình muốn tạo nhân viên từ phòng nhưng mình không biết làm sao để gắn phòng vào nhân viên được. Các bạn gợi ý giúp mình với

tại sao không tạo nhân viên từ class nhân viên rồi gắn phòng ban vào nó :thinking:

1 Like

làm ở lớp class nhân viên thì nó sẽ tạo thành một ô nhớ dữ liệu phòng ban mới. Mình mới học nên cũng chưa vững lắm, nếu ko đúng thì bạn chỉ giúp mình phần nào đề mình xem lại :face_with_thermometer::face_with_thermometer:

Trong nhân viên có cái biến tên phòng là xong thôi.

3 Likes

2 hướng như sau:

  1. Trong Phòng ban có mảng chứa Nhân viên.
  2. Nhân viên có trường để tham chiếu đến Phòng ban.

Ồ, là 3 hướng:

  1. Kết hợp cả 2 để tốn thêm ô nhớ. :smiling_imp:. Nhưng dễ dàng khi kiểm tra chéo giữa Nhân viên và Phòng ban. Cẩn thận đấy!
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?