Hỏi về hàm xoá số chính phương trong mảng

Tại sao tại đoạn hàm XoaSoChinhPhuong lại là i- - ạ

void Xoa(int a[] , int &n , int vt)
{
  for(int i = vt ; i < n - 1 ; i++)
  {
    a[i] = a[i + 1];
  }
  n--;
}
void XoaSoChinhPhuong(int a[] ,int &n)
{
  for(int i = 0 ; i < n ; i++)
  {
    if(SoChinhPhuong(a[i]) == true)
    {
      Xoa(a,n,i);
      i--;
    }
  }
}

Do vị trí i hiện tại là số khác rồi.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?