Hỏi về hàm showcur trong c++

c++

(Hoajoso) #1

cho mình hỏi hàm showcur() trong c++ có tác dụng gì vậy ạ?

void ShowCur(bool CursorVisibility)
{
	HANDLE handle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	CONSOLE_CURSOR_INFO cursor = { 1, CursorVisibility };
	SetConsoleCursorInfo(handle, &cursor);
}

(SITUVN.gcd) #2

Làm con trỏ nhập liệu (cái hay nhấp nháy) ẩn hoặc hiện.


(Hoajoso) #3

cảm ơn bạn nhé :heart_eyes:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?