Hỏi về hàm hủy trong lớp cây nhị phân tìm kiếm

[//De: Cay nhi phan tim kiem
#include<iostream>

using namespace std;

//Khai bao lop
class bts
{
  private:
    struct node
    {
      int infor;
      node *LPTR,*RPTR;
    }*F;
  public:
    bts();
    ~bts();
    void btinsert(int x);
    void btsearch(int x);
    int btempty();
    void display();
    void lrn(node *q);
};

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  bts b;
  int tg,x;
  char trl,q;
  
  while(1)
  {
    do
    {
      cout<<"Nhap vao 1 gia tri: ";cin>>tg;
      b.btinsert(tg);
      cout<<"\nBan co muon nhap tiep khong(c/k): ";
      cin>>trl;
    }
    while(trl=='c'||trl=='C');
  
  
    cout<<"Danh sach cay la: \n";
    b.display();
  
    cout<<"\nNhap gia tri can tim kiem: ";cin>>x;
    b.btsearch(x);
  
    cout<<"\nDanh sach cay sau khi tim kiem: \n";
    b.display();
    
    cout<<"\nAn mot phim bat ky de tiep tuc!\nAn 'q' de thoat\n";cin>>q;
    if(q=='q') break;
  }                
  
  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===

bts::bts():F(NULL)
{
}
//----------------
bts::~bts()
{
}
//----------------
void bts::btinsert(int x)
{
  //Tao mot nut moi
  node *N=new node;
  N->infor=x;
  N->LPTR=N->RPTR=NULL;
  
  //Chen node vao cay
  if(F==NULL) F=N;
  else
  {
    //Tim vi tri node them vao
    node *P=F,*Q;
    while(P)
    {
      Q=P;
      if(P->infor==x) 
      {
        cout<<x<<" da ton tai trong cay! Khong them duoc :) ";
        return;
      }
      else if(P->infor>x) P=P->LPTR;
        else P=P->RPTR;
    }
    
    //Chen node 
    if(Q->infor>x) Q->LPTR=N;
    else Q->RPTR=N;
  }
}
//----------------
void bts::btsearch(int x)
{
  node *P=F;
  while(P)
  {
    if(P->infor==x) break;
    else if(P->infor>x) P=P->LPTR;
      else P=P->RPTR;
  }
  if(P)
    cout<<"X ton tai trong cay";
  else 
  {
    cout<<x<<" khong ton tai trong cay thuc hien chen vao cay";
    btinsert(x);
  }
}
//---------------
int bts::btempty()
{
  if(F==NULL) return 1;
  return 0;
}

//----------------
void bts::lrn(node *q)
{
  if(q)
  {
    lrn(q->LPTR);
    lrn(q->RPTR);
    cout<<" "<<q->infor<<" ";
  }
}
void bts::display()
{
  lrn(F);
}

tiền bối nào viết giúp hoặc chỉ mình hàm hủy với

Trùng với: Hỏi về hàm hủy trong lớp cây nhi phận tìm kiếm C++
@Bui_Van_Chuong tránh tình trạng spam câu hỏi nhé :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?