Hỏi về from __future__ import print_function, division trong python3

Cho em hỏi chỗ :

from __future__ import print_function, division

Có nghĩa là gì ạ? Em mới làm quen với python :sweat_smile: :sweat_smile:

đây là quyển think python bản thứ 2 nhưng nó sử dụng python3 anh nhé :joy: :joy:

3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

go to off-topic nhé :unamused:

Code này từ 2015 rồi, lúc đó Python 2.x vẫn còn sống. Mình hỏi thử from __future__ ... lên tổng đài chị Google thì chị chỉ cho link này:

Toàn bộ đoạn code dưới dòng from __future__ import ... là cú pháp Python 3.

  • Bỏ dòng đó đi thì code chỉ chạy được với Python 3.
  • Thêm dòng đó vào thì code mới chạy được với Python 2. Chạy với Python 3 cũng không có vấn đề gì.
6 Likes

dạ cảm ơn anh ạ :grin: :grin: :grin:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?