Hỏi về dot product trong numpy

Giả sử

a = np.array([1,2])
b = np.array([[11,12],[13,14]])

và kết quả

dim của a: 1
dim của b: 2
shape của a: (2,)
shape của b: (2, 2)
dot(a,b) [37 40]
dot(b,a) [35 41]

Vậy có phải thư viện numpy đã tự chuyển vị để thực hiện phép nhân hai ma trận?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?