Hỏi về đồ thị và phép duyệt đồ thị

Mọi người cho em hỏi về về bài này với:

Ý tưởng của em: Dùng BFS hoặc DFS duyêt các đường đi có thể từ S tới T rồi lưu lại giá trị nhỏ nhất trên từng đường đi sau đó lấy max trong các min đó
Nhưng mà em nghĩ nếu làm như vậy có khả năng sẽ bị “bùng nổ tổ hợp” do quá nhiều đường đi, Em nghĩ có thể sử dụng tìm nhị phân ở đây nhưng cũng không chắc lắm nữa … EM đang bí mong mn giúp đỡ
(Em mới học đồ thị nên hơi luống cuống mong mn thông cảm)

Cậu nên cài đặt Thuật toán Dijkstra để làm việc này :smile:

3 Likes

Cách giải bần sau 30 giây suy nghĩ của /me:

  1. Gán r = 0
  2. Tìm đường đi bất kỳ P từ S đến T
  3. Gán r = max(r, min(các cạnh trong P))
  4. Xóa cạnh ngắn nhất trong P khỏi đồ thị
  5. Lặp lại bước 2, 3, 4, 5 cho đến khi không tìm được P
  6. Trả về r
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?