Hỏi về cách show thông tin c# windows form

c-sharp
winforms

(Green What) #1

Cho mình hỏi cách show thông tin ra hiển thị trong 1 bảng thì làm sao ạ ??


(明玉) #2

Đọc cái này cho mình:
Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh?


(anon10709737) #3

Thông tin của bạn nằm ở đâu? Nếu là database thì dùng SqlConnection với SqlCommand trong System.Data.SqlClient. Còn các thao tác tự đi tìm hiểu


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?