Hỏi về cách đọc kích thước ma trận từ file

Dạ em đang luyện tập một bài tập yêu cầu tính kích thước của một ma trận từ file ạ, ý tưởng của e là e đếm tất cả phần tử, đếm số hàng rồi chia ra số cột ạ, nhưng e làm thế này chạy ko ra kết quả ạ, mọi người giúp e với:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
void read(int *m, int *n, int *a, FILE *f);
int main()
{
  int m=0,n=0;
  FILE *f;
  int *a;
  a=(int *)malloc(m*n*sizeof(int));
  f=fopen("input.txt","rt");
  read(&m,&n,a,f);
  printf("%d %d",m,n/m);
}
void read(int *m, int *n, int *a, FILE *f)
{
  char row[100],kitu[100];
  int x;
  while(fgets(row,100,f)) //tinh so hang
  {
    *m=*m+1;
  }
  while(!feof(f))  //tinh so phan tu
  {
    if(fgets(kitu,100,f)!=NULL)
    {
      x=strlen(kitu);
      for(int i=0;i<x;i++)
      {
        if(kitu[i]!=' '&&kitu[i]!='\n')
        {
          *n=*n+1;
        }
      }
    }
  }
}

Bạn biết khi bạn gọi malloc() thì mn đang bằng mấy không?

Bạn có chắc bạn đã làm đúng?
Mỗi hàng chứa nhiều phần tử.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?