Hỏi về cách custom NSTextfield Cocoa trên MacOS (Objective C)

Em muốn làm float placedholder textfield trên Mac OS X xin anh chị hướng dẫn?
Em search thấy toàn bên IOS mà NSTextfield bên Mac OS X không hỗ trợ các hàm như bên UITextfield (IOS) để làm được như vậy?

var placeholderString: String? { get set }
@NSCopying var placeholderAttributedString: NSAttributedString? { get set }

https://developer.apple.com/documentation/appkit/nstextfield

1 Like

Default không có hiệu ứng ạ.
Em muốn làm có hiệu ứng kiểu như hình dưới ạ

Cái đó bạn tự custom lại. Tạo view mới có 1 property là TextField, Label, View. Label làm chức năng placeholder. View cho border phía dưới
Tuỳ vào State của TextField làm hiệu ứng cho Label (translate + scale), và View.width

1 Like

anh cho em xin tài liệu rõ hơn về cách xử lý View không ạ? Em tìm toàn ra IOS nó khác quá
Em trước giờ toàn sử dụng có sẵn chưa rõ về cách làm

Thấy nó chẳng có gì khác. @@

View
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaViewsGuide/Introduction/Introduction.html#//apple_ref/doc/uid/TP40002978-CH1-SW1
Event
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/EventOverview/Introduction/Introduction.html#//apple_ref/doc/uid/10000060i
Drawing
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/CocoaDrawingGuide/Introduction/Introduction.html#//apple_ref/doc/uid/TP40003290

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?