Hỏi về bài toán rời rạc

Mọi người giúp em câu 1 với ạ, em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?