Hỏi về bài tính tổng, tích của n số nguyên đã nhập

Hehe tiện thể mình hỏi này luôn nhe. Có bài nhập vào n số nguyên và tính tổng, tích các số vừa nhập (tong=0, tich =1). Vd mình khai báo mảng a[n], n số nguyên. Vậy các phần tử của mảng mình phải nhập ntn?

Để nhập mản n số nguyên thì chỉ cần cho vòng lặp for từ 0 đến n rồi nhập từng phần tử như sau:

void nhapmang(int a[100], int n){
for(int i=0;i<n;i++){
cout<<"nhap phan tu a["<<i<<"]";
cin>>a[i];
}
1 Like

À ha. Bây giờ mình mới biết dụ này. Mà bạn dễ tính quá. Ths bạn nhìu nhìu nhe <3

vậy khi tính tổng thì cái chỗ ??? là gì bạn? nếu a[i] thì không thể tại i nó tăng giá trị?

for (int m=0; m<=n; m++)
{
     tông += ????
}
for (int m=0; m<=n; m++)
{
     tong += a[m];
}

ở đây m vẫn có thể thay bằng i vì i là biến cục bộ mà bạn.i ở vòng for trên nhập ko liên quan đến i ở vòng for này

chẳng qua đang rảnh thôi :grinning: mình nghĩ bạn nên làm nhiều để rõ mảng nhiều hơn khi đó sẽ dễ hơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?