Hỏi về bài tập C++

Anh chị ơi, hiện tại em cũng đang mới học lập trình, mà có bài tập này làm em rối quá, không biết giải kiểu gì, anh chị có thể giúp em giải bài này với được không ạ:

YÊU CẦU: Nhập vào từ bàn phím dãy số gồm n số nguyên
(n>0) và thực hiện các yêu cầu sau đây
a. Hiển thị dãy số ra màn hình
b. Nhập vào từ bàn phím số nguyên x. Hãy cho biết x xuất
hiện trong dãy số bao nhiêu lần và các vị trí xuất hiện của
x
c. c. Xoá các số có giá trị bằng 0 có trong dãy
d. Sắp xếp các số nguyên tố về đầu dãy, các số không phải
là số nguyên tố về cuối dãy
e. Tính trung bình cộng các số chia hết cho 3 có trong dãy

Bạn biết nhập dãy số chưa?

Dạ, em chưa biết anh ạ, giờ phải làm như nào ạ:(

Trước hết bạn phải biết nhập dãy số đã. Tìm kiếm trên Google, hoặc hỏi thầy, hỏi bạn học đã nhé.

This topic was automatically closed after 23 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?