Hỏi thuật toán tìm kiếm nội suy

int search(int *a, int n, int x){
  int mid, low=0, high=n-1;
  while ((a[high]!=a[low])&&(x>=a[low])&&(x<=a[high])){
    mid=l+((x-a[low])*(high-low)/(a[high]-a[low]));
    if(a[mid]<x){
      l=mid+1;
    }
    else if(x<a[mid]){
      h=mid-1;
    }
    else return mid;
  }
  if(x==a[low]){
    return low;
  }
  else return -1;
}

Mình không rõ sao cần điều kiện a[high]!=a[low]. Nó đâu cần thiết vì nếu gặp trường hợp hội tụ về cuối high = low nên a[high] = a[low] thì chắc chắn vòng lặp dừng vì x có thể không đáp ứng được điều kiện (x>=a[low]) hay (x<=a[high]), còn nếu đáp ứng để vòng lặp chạy tiếp thì dừng ngay tại " else return mid; " rồi, khi đó low = mid = high.

tại vì nó cần chia cho (a[high]-a[low]) kìa :V Nếu a[high] == a[low] thì chia 0 bị lỗi ngay :V

4 Likes

Code vẫn chạy được nhỉ :sweat_smile: Test thử 1000 số vẫn chưa thấy gì, chắc thử xem vài lần nữa. Khó kiếm được bộ số quá, toàn ko gặp được bộ số hội tụ để x=a[high]=a[low].

Runtime error mà :smiley:

2 Likes

Uk nhỉ, mảng sắp xếp có số trùng lặp.
Mình thử với mảng số sắp xếp không trùng lặp thì thử nãy giờ ko gặp trường hợp nào đạt được x=a[high]=a[low].

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?