Hỏi đáp về xử lý string C++

Mọi người cho e hỏi hướng giải 2 câu này với ạ.

Nhập vào từ bàn phím 1 chuỗi kí tự bất kì:

  1. Xử lý các kí tự số, thay bằng chuỗi ki tự cách đọc của số đó.
    Ví dụ: ‘1’ thành ‘mot’, ‘2’ thành ‘hai’
  2. Thống kê các kí tự chữ cái trong xâu cùng số lần xuất hiện của nó.
    Phân biệt in hoa thường
    Em xin cảm ơn!

bạn khai báo 26 biến đếm cho 26 chữ cái (thực tế thì không tới),
rồi lặp từng kí tự số trong chuỗi
dùng if hoặc switch, tăng những biến tương ứng lên…

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?