Hỏi cách tính căn bậc n trong python

Em tính căn bậc 3 của 1000 như sau: 1000**(1/3) nhưng nó lại trả về kết quả là 9.99999999…Ai có cách nào tính căn nào khác cho nó ra kết quả đúng không ạ.

Làm tròn lên hai chữ số thập phân :smiley:

2 Likes

Nhưng sao em tính 8**(1/3) với 27**(1/3) nó lại vẫn đúng nhỉ.

bac thu xem cai nay xem sao
https://docs.python.org/2/tutorial/floatingpoint.html

bạn dùng hàm round nó sẽ đúng

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?