Hỏi cách sửa những lỗi trên hình

Trả lời ngắn: e.key là thuộc kiểu KeyEvent, trong khi của bạn là đang xét kiểu MouseButtonPressed. Muốn so sánh bạn phải dùng e.mouseButton.button

Trả lời dài: đọc kỹ HDSD trước khi dùng bạn à: https://www.sfml-dev.org/documentation/2.6.1/Event_8hpp_source.php

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?