Hỏi cách sửa lỗi typedef was ignored in this declaration

E chạy thì báo lỗi typedef was ignored in this declaration thì sửa kiểu j ạ

Sai cú pháp typedef

typedef datatype newname

C++ thì ko cần dùng typedef như vậy, với lại C++ có using rồi :slight_smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?