Hỏi cách in ra một phần nguyên và phần dư của một phép chia 2 số nguyên a, b

mọi người cho em hỏi một chút về cách in ra một phần nguyên và phần dư của một phép chia 2 số nguyên a,b thì code kiểu j ạ ? Thank (ms học C++)

Trong lập trình có cái gọi là modulo, tức lấy phần dư, ký hiệu là %

Thí dụ, 5 modulo 3 bằng 2, tức 2 là số dư của phép tính 5/3

Viết là 5 % 3 = 2 (còn cú pháp viết bằng C++ thì mình không rành)

trong C== nó thường ntn

  • phần nguyên = a / b
  • phần dư = a % b

bạn có thể tham khảo source từ đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?