Hỏi cách cài compiler cho ST3 trên Mac

Mọi người chỉ em cách cài compiler cho ST3 trên Mac với ạ

Không rõ ngôn ngữ cần cài compiler là gì

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?