Học tiếng anh qua Skype như thế nào?

Mọi người cho mình hỏi học tiếng anh qua Skype thì như thế nào ạ?

1 Like
1 Like

nickskype: Pax Artics
seach bằng email: [email protected]
Em cảm ơn ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?