Học Redux và redux saga?

Mọi người có biết những nguồi tài nguyên nào học về Redux và Redux Saga free không ạ, em đang tìm học cái này nhưng toàn hàng phải mua không… Em cảm ơn.

http://redux.js.org/
http://yelouafi.github.io/redux-saga/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?