Học quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL (DBA) cho người mới bắt đầu

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về PostgreSQL. Bao gồm các chủ đề từ cài đặt, đến viết các truy vấn cơ bản và truy xuất dữ liệu từ các bảng. Chúng tôi cũng sẽ khám phá logic của việc tham gia các bảng để lấy dữ liệu và nhiều hơn nữa.

Bạn học được gì
Cài đặt máy chủ PostgreSQL
Tải cơ sở dữ liệu mẫu
Tạo cơ sở dữ liệu
Tạo một bảng
Chèn dữ liệu vào bảng
Cập nhật các bản ghi hiện có trong một bảng
Xóa bản ghi trong bảng
Xóa hồ sơ trùng lặp
Truy vấn dữ liệu từ một bảng
Tạo một truy vấn con
Nhận dữ liệu từ nhiều bảng
Tạo và quản lý vai trò
Tạo một cái nhìn
Tạo không gian bảng
Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu
Lọc và sắp xếp dữ liệu
Sử dụng các toán tử khác nhau
Sử dụng các hàm tổng hợp và phân tích
Tạo trình kích hoạt

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?