Học công nghệ thông tin thì cao đẳng FPT polytechnic có ổn không?

Dạ cho em hỏi học công nghệ thông tin thì cao đẳng FPT polytechnic có ổn không ạ?

2 posts were merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?