Học bổng asean 2018 cho các em từ lớp 8 tới lớp 10 sang học ở Singapore

Hôm trước thấy cái học bổng này mở ra cho học sinh Việt Nam mà quên share, nay share cho mọi người. Học bổng này dành cho học sinh từ lớp 8 tới lớp 10 sang học ở Singapore. Đang cho nộp đơn từ 21 tháng 2 đến 12 tháng 4 năm 2018.

https://www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/vietnam

9 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?