Hoán vị mảng 2 chiều

Hoán vị giữa hàng với cột là sao mọi người

Tức là hoán đổi giữa a_{i,j}a_{j,i} .

2 Likes

Theo quy luật nào anh

Nếu không nhầm thì nó là bài xoay ma trận 90 độ

1 Like

Hãy đọc về ma trận chuyển vị thì sẽ hiểu bản chất và giải quyết được bài toán này.

Bạn đã học đại số chưa?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?