Hiện tượng trôi lệnh khi nhập chuỗi kí tự ngay cả khi xài fflush(stdin)

E bị trôi lệnh mặc dù đã xài fflush(stdin), đề bài : nhập vào thông tin của n giáo viên gồm mã sv, tên sv, số môn học.
Và sau đó e sủa lệnh cin>>n thành scanf_s("%d%*c", &n) thì chạy dc như bình thường, ai giải thích hộ e
cái %*c với, cho e hỏi còn cách khác để code chạy bình thường nữa không?

Dấu * đó nghĩa là “nuốt” (hay bỏ qua) :gach:
Cái fflush(stdin) đến VS cũng bỏ từ bản 2015 rồi.

4 Likes

Như vậy là không xài được cin rồi, còn cách khác ko nhỉ?

cin.ignore(100, '\n');

mà đã xài c++ rồi thì đừng xài c nữa, thay lệnh fgets thành cin.getline ví dụ cin.getline(g.maSv, 30);

mà cũng đừng có #define g stt[i] :V :V :V Xài sv& g = stt[i];

đã viết c++ rồi thì ko cần chữ struct trước sv nữa :V Khai báo là sv stt[100]; được rồi

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?