Hiển thị tiếng Việt trong console

c++

(Tích Tắc) #1

chào mọi người,em có tìm hiểu trên mạng thì muốn hiển thị tiếng việt trong console thì dùng thư viện <windows.h> với Hàm SetConsoleOutputCP(65001).
Em muốn hỏi là có thể ko dùng thư viện windows.h mà chỉ dùng những thư viện dưới đây có thể hiển thị tiếng việt được ko???

question_c%20%20


(明玉) #2

Rất tiếc là không, việc hiện đc Tiếng Việt hay không là phụ thuộc vào hệ điều hành.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?