Hiển thị m dãy số nguyên từ 1 đến n

Hiển thị m dãy số nguyên từ 1 đến n thì sao ạ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
	int i,n;
    printf ("nhap m=");scanf ("%d",&n);
    for (i=1;i<=n;i++)
    printf ("%5d",i);
}

Thì chẳng sao cả. Lặp m lần bước in ra dãy số nguyên là xong.

for (j = 0; j < m; j++) {
    // in ra dãy n số từ 1 đến n
}
3 Likes

This topic was automatically closed after 21 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?