Hàm replace không định nghĩa

#include <iostream>
#include <string>
#include <numeric>
#include <vector>
using namespace std;
template <typename T>
void show(vector<T> v)
{
	for (int i = 0; i < v.size(); i++)
	{
		cout << v[i] << " ";
	}
}
int main()
{
	vector<int> numbers(10);
	replace(numbers.begin(), numbers.end() -5, 0, 1);
	show(numbers);
	system("pause");
	return 0;
}

Mọi người xem giúp mình code này có vấn đề gì mà mình chạy y như bài giải lại không được. Lỗi ở hình ạ.

std::replace nó nằm trong <algorithm> thì phải :thinking:
tính kêu bạn #include <bits/stdc++.h> nhưng nhận ra bạn đang xài VS :penguin:

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?