Hàm nào tương tự như hàm keypressed trong pascal

Trong pascal hàm keypressed trả về giá trị TRUE khi có phím nhập vào. Vậy trong C++ có hàm nào tương tự như thế không?

Windows có kbhit() (sau này lại là _kbhit() :smiley: )

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?