Hàm lấy phần nguyên và phần dư

Mn cho e hỏi hàm viết chương trình nhập vào 2 sô in ra phần nguyên và phần dư của 2 số đó như nào ạ
vd: 3.14
phần nguyên 3
phần dư .14

Input : nhập 02 số a,b
Output :

  • phần nguyên = a / b
  • phần dư = a % b

Còn syntax thì em xem lại C++ nhé.

2 Likes
PI = 3.14;
(int)     nguyên = (int)PI
(double)  dư = PI - (int)PI
3 Likes

Đó không phải là hàm lấy phần nguyên và phần dư nhé.
Cấu trúc chia nguyên / và chia dư % chỉ là phép chia.
Cấu trúc (int)s là ép kiểu sữ liệu nhé, chứ k phải lấy phần nguyên và phần dư.
Ví dụ 3,6%1 hoặc (int)3.6 sẽ là 4, nhưng phần nguyên của nó là 3, phần dư là 0.6.
Phép chia nguyên và sư, toán tử ép kiểu nếu phần dư >=0.5 thì nó sẽ tăng 1, Tùy ngôn ngữ hỗ trợ lấy phần dư hoặc nguyên chứ k thì bạn tự viết if else mà tính.

1 Like

(int)3.6 mà bằng 4 thì hơi bị lạ :roll_eyes:

1 Like

Sai roi nhe ban… phân dư là phần ví dụ 10/4=2 dư 2 13/4=3 dư 1…chứ ko phải là số sau dấu phẩy nhé

Cái này goi là thương & số dư :slight_smile:

Thử tham khảo source c++ này xem

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?