Gộp 2 mảng làm 1?

cho e hỏi là mình gộp 2 mảng một chiều thành 1 như nào thế ah??

Cũng như bạn kêu hai hàng người xếp lại thành một hàng vậy. :slight_smile:

5 Likes

Ngắn gọn, xúc tích, nếu biết suy nghĩ thì rất dễ hiểu :))

5 Likes

tạo một mảng thứ 3 có kích thước bằng 2 mảng kia cộng lại

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?