Giúp mình đưa bài vào function

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_SIZE 100
int top = -1;
typedef struct _Node{
  char word[10];
  _Node *next;
}SNode;
bool IsFull(int capacity){
  if(top >= capacity - 1){
    return true;
  }else{
    return false;
  }
}
bool IsEmpty(){
  if(top == -1){
    return true;
  }else{
    return false;
  }
}
void Push(SNode stack[], SNode value, int capacity){
  if(IsFull(capacity) == true){
    printf("\nStack is full. Overflow condition!");
  }else{
    ++top;
    stack[top] = value;
  }
}
void Pop(){
  if(IsEmpty() == true){
    printf("\nStack is empty. Underflow condition!");
  }else{
    top --;
  }
}
SNode Top(SNode stack[]){
  return stack[top];
}
int Size(){
  return top + 1;
}

int main()
{
  int capacity = 100; 
  int top = -1; 
  SNode stack[capacity];
  char str[100];
  int len, i, index;
  printf("Enter any string: ");
  fflush(stdin);
  gets(str);
  len  = strlen(str);
  SNode noteItem;
  index = 0;
  for(i=0; i < len; i++)
  {
    if(str[i] == ' ')
    {
      Push(stack, noteItem, capacity);
      if(Size() > 1)
      {
        stack[Size() - 2].next = &stack[Size() - 1];
      }
      memset(noteItem.word, '\0', sizeof noteItem.word);
      index = 0;
    }
    else
    {
      noteItem.word[index] = str[i];
      index ++;
    }
  }
  if(str[len - 1] != ' ')
  {
    Push(stack, noteItem, capacity);
  }
  printf("Original string: %s\n", str);

  printf("Reverse ordered words: ");
  while(Size() > 0)
  {
    SNode s = Top(stack);
    if(i > 0)
    {
      printf(" ");
    }
    printf("%s", s.word);
    Pop();
  }

  return 0;
}

code này phải của bạn viết không? tiêu đề của topic này là ý gì? bạn đang gặp khó khăn gì?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?