Giúp đỡ trò chơi xèng

image
Ý tưởng: vì thêm bớt đồng xu ở thời điểm nào không ảnh hưởng kết quả nên mình cho Tèo chơi cho đến hết xu rồi mới cộng phần thưởng, rồi lặp lại quy trình đó khi nào hết xu thì thôi
Không hiểu sao làm mãi vẫn chỉ được 5/100 :frowning:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define taskname "GAME"
int xeng(int &n, int &a1, int &a2, int &a3,int &dem) {  //n là số xu,a1,a2,a3 là số lượt chơi ban đầu đã được chơi
  if(n==0) return dem;
  dem+=3*(n/3);
  a1+=n/3;
  a2+=n/3;
  a3+=n/3;
  n=n%3;
  if(n==1) {
    dem+=1;
    a1+=1;
    n=0;
  }
  if(n==2) {
    dem+=2;
    a1+=1;
    a2+=1;
    n=0;
  }
  if(a1>=35) {
    n+=(30*(a1/35)); //cộng phần thưởng
    a1=a1%35; //sau khi cộng thì máy sẽ reset về a1%35
  }
  if(a2>=100) {
    n+=60*(a2/100);
    a2=a2%100;
  }
  if(a3>=10) {
    n+=9*(a3/10);
    a3=a3%10;
  }
  return xeng(n,a1,a2,a3,dem);
}
int main() {
  if (fopen(taskname".inp", "r")) {
    freopen(taskname".inp", "r", stdin);
    freopen(taskname".out", "w", stdout);
  }

  cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
int n,a1,a2,a3,dem;cin>>n>>a1>>a2>>a3;
dem=0;
cout<<xeng(n,a1,a2,a3,dem);
  return 0;
}

Chơi lần lượt không có nghĩa là chơi hết tiền máy 1 mới qua máy 2 rồi máy 3.
Mình thì không cờ bạc gì, nhưng nhắc đến máy cái này thì đầu mình luôn nhảy số là chọn cái gì có tỉ lệ trúng cao để chơi. Do máy được cài đặt luôn trúng sau số lượt chơi nhất định nen con số này cũng xem như là tỉ lệ “lời” của người chơi. “Lời” luôn nhỏ hơn 100% có nghĩa đến lúc nào đó sẽ trắng tay.
Máy 1: 85.71%
Máy 2: 60%
Mát 3: 90% cao nhất.
Nên máy mình ưu tiên “all-in” sẽ là máy 3 để có thể “cầm cự” thật lâu.
Nhưng có vài điều cần chú ý:

 • Tính tỉ lệ thắng ở lần chơi đầu trên mỗi máy, vì số lần đã chơi trước đó có thể giúp bạn thắng đậm hơn. Lưu ý: chỉ áp dụng cho vòng chơi đầu trên máy.
 • Do chọn máy 3 (máy cuối) để “all-in” nên đừng để tiền dư vô nghĩa từ các máy trước đó. (Phần này có thể không chính xác).

Nói mồm là vậy, đó là ý tưởng, còn thuật toán thì bạn tự làm theo.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?