Giúp code nhập chuỗi

Mng giúp em tìm chỗ sai đc k ạ em nhập mãi mà nó chả ra

#include <stdio.h>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
  freopen("chuoimodau.inp", "r", stdin);
  freopen("chuoimodau.out", "w", stdout);
  
  char chuoi[101];
  while (gets(chuoi)) {
    int len = strlen(chuoi);
    for ( int i = len -1; i >= 0; i--) {
      printf("%c", chuoi[i]);
     }
     printf("\n");
   }
  
  return 0;
}

Đề bài là gì? Yêu cầu bài tập ra sao?
Chả “ra” là “ra” cái gì?
Bạn hỏi một cách rất vô tâm và hời hợt.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?