Giúp chuyển C sang C++

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
typedef struct
{
    int d,c,ts;
}Canh;
typedef Canh MC[100];
void Nhap(int &n,int &m,MC &a)
{
   cout<<"so dinh n="<<endl;
   cin>>n;
   cout<<"so canh m="<<endl;
   cin>>m;
   for(int i=1;i<=m;i++)
   {
       cout<<"dinh dau"; cin>>a[i].d;
       cout<<"dinh cuoi"; cin>>a[i].c;
       cout<<"trong so"; cin>>a[i].ts;
   }
}
void SX(int m,MC a)
{
   for(int i=1;i<=m;i++)
   for(int j=1+i;j<=m;j++)
   if(a[i].ts>a[j].ts)
   {
            Canh c=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=c;
   }
}
void Kruskal(int n,int m,MC a)
{
   int d[100],i,k=0,T=0;
   for(i=1;i<=n;i++) d[i]=-i;
   SX(m,a);
   for(int j=1;j<=m;j++) 
   if(d[a[j].d]!=d[a[j].c])
   {
       printf("\nchon canh (%d,%d) trong so %d",a[j].d,a[j].c,a[j].ts); //sua i thanh j
       T=T+a[j].ts;
       if(d[a[j].d]<0&&d[a[j].c]<0)
       {
                     k++;
                     d[a[j].d]=d[a[j].c]=k;
       }
       else
       if(d[a[j].d]>0&&d[a[j].c]>0)
       {
                     int x=d[a[j].c];
                     for(i=1;i<=n;i++)
                     if(d[i]==x) d[i]=d[a[j].d];  //sua  a[j].d
       }
       else
       d[a[j].d]=d[a[j].c]=d[a[j].d]>d[a[j].c]?d[a[j].d]:d[a[j].c];
   }
   printf("\nTong trong so nho nhat la %d",T);
}
int main()
{
  MC a;
  int m,n;
  Nhap(n,m,a);
  Kruskal(n,m,a);
  getch();
}

Cậu thử đăng job trên trang freelancer, hoặc sử dụng job category với mô tả rõ thù lao cho công việc này nha :smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?