Giúp bài tập tính thời gian để gửi gói tin

hoảng cách từ A đến B: 100km
§tốc độ đường truyền 360.000km/h
§Trung bình mỗi gói tin có kích thước 1000 bytes
§Băng thông của đường truyền: 100Mbps
§Mỗi gói tin cần 0.01s để xử lý
Cho biết:

§Thời gian để gởi 1 gói tin. Giả sử, tại thời điểm đang xét, hàng đợi của A là rỗng
§Tại thời điểm t = 0.1s, bit đầu tiên của gói tin đang ở vị trí nào?
§Tính thời gian cần thiết để gởi 5 gói tin, giả sử 5 gói tin đã nằm trong hàng đợi

Không hỏi bài

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?