Giới thiệu namespace trong Kubernetes - Gsviec

kubenetes

(Duy Thien) #1

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?