Giải thích vòng lặp for trong c++

Giải thich hộ em vòng lặp for với ạ

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main(int argc, char** argv) {
string  a;
cin>>a;
int b=a.size();
for (int i=b-1;i>=0;--i){
cout<<a[i];
}
return 0;
 }
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?