Giải thích cách hoạt động của return < 1 giá trị nào đó

mình gặp 1 đoạn code như thế này

  if (date.month == 4 || date.month == 6 || date.month == 9 || date.month == 11) {
    return (date.day <= 30);
  }

vậy cho mình hỏi return (date.day <= 30) là sao vậy ạ, mình không hiểu nó trả về cái gì?

cú pháp đã rất rõ ràng còn gì, (date.day <= 30) là một lệnh trả về kết quả true hoặc false

1 Like

Trước hết bạn phải biết các toán tử so sánh luôn trả về kiểu luận lý (bool) chỉ có 2 giá trị đại diện truefalse.

Vậy:

 • Bạn có biết những toán tử so sánh nào?
 • Trả lời mình:
  • 28 < 30, đúng hay sai?
  • 31 < 30, đúng hay sai?

Kết quả trả lời của bạn cũng như kết quả true, false thôi.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?