Giải quyết vấn đề Activity trong Android

android

(Hoang Anh) #1

Mọi người ơi tại sao khi em tạo một emty Activity mới thì giao diện cũ của em lại bị biến mất vậy


(SITUVN.gcd) #2

Ý bạn là sao?
Tạo Activity mới thì cái Activity cũ mất?
Bạn tạo mới kiểu gì? Tạo đè lê cái cũ? Tạo lớp Activity mới?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?