Giải pháp hoá đơn điện tử với blockchain phần 2: The MVP

Ở phần trước, mình cũng đã giới thiệu về sự thay đổi của Cơ quan thuế về các giải pháp hoá đơn điện tử.

Phần này mình sẽ trình bày bản MVP với các tính năng cụ thể hơn

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?