Gán dữ liệu ban đầu cho game

Chào bạn!
Bạn chỉ giúp mình cách gán dữ liệu ban đầu cho game với.
Mình có sử dụng class “PlayerPrefs.GetInt,SetInt”, trong game. Nhưng lúc gọi nó thì mình viết trong hàm start hoặc hàm awake thì khi game chạy nó Set dữ liệu lại.
Bạn chỉ giúp mình cách chỉ gọi hàm này 1 lần duy nhất khi tải game về với.
Hoặc cách gán dữ liệu khi tải game.
Xin cảm ơn!

Cậu không thể gán dữ liệu khi tải game được đâu. Cậu chỉ có thể gán dữ liệu khi chạy game thôi.
Ngoài ra, tớ đâu thấy có vấn đề gì khi cậu load config/initial data mỗi lần khởi động game nhỉ? :smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?