#FREE tất cả các khoá học from 18 Aug - 20 Aug CodeSchool cuối tuần bổ sung kiến thức

All Code School content is #FREE from 18 Aug - 20 Aug!! :heart_eyes::heart_eyes:

CodeSchool Link : https://www.codeschool.com/free-weekend

Nếu bạn đăng ký tài khoản ở codeschool thì ho sẽ gửi thông tin khi nào open những khoá FREE này, hình những mỗi năm 1 lần thì phải.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?