Framework front end tốt nhất (dùng nhiều nhất, hoặc phù hợp nhất) cho spring boot là gì?

em đag học springboot và có thắc mắc như trên ạ

JSP hoặc JSF kết hợp với Jquery

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?