Foreshadow Attacks — 3 New Intel CPU Side-Channel Flaws Discovered

Link từ bài viết:
Paper: https://foreshadowattack.eu/foreshadow.pdf
Technical Demo: https://www.youtube.com/watch?v=8ZF6kX6z7pM
Homepage: https://foreshadowattack.eu/

Bài viết:
https://thehackernews.com/2018/08/foreshadow-intel-processor-vulnerability.html

4 Likes

một sự nguy hiểm đáng báo động của xã hội Intel độc đoán

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?